Våre tjenester

Din Personal-rådgiver

•   Attraktiv arbeidsplass
•   Omstilling
•   Rekruttering
•   Oppsigelser
•   Konflikthåndtering
•   Krisehåndtering
•   Sykefravær
•   «Mentor-program»

Din HMS-rådgiver

•  Strategisk HMS-ledelse
•  Systematisk HMS
•  HMS-kurs
•  Risikovurdering
•  Sikker-jobb-analyse
•  Bistand ved tilsyn
•  Reglement/prosedyrer
•  Drift i tråd med lovverk

Utdanning

5 års høyskoleutdanning fra NTNU og
Bedriftsøkonomisk Institutt(BI),
med fagområdene,

– Psykologi grunnfag- og mellomfag
– Personalpsykologi
– Organisasjon og arbeidsliv
– Offentlig politikk og organisasjon
– Biologisk psykologi
– Sosialantropologi
– Strategisk HMS- ledelse
– Team og teamutvikling
– Styring og ledelse av prosjekter

I tillegg er
Din personalpartner
knyttet til et nettverk
av rådgivere innenfor
HR, HMS, arbeidsrett,
lønn og regnskap.

Erfaring

Regionsjef
Stamina (Helse, Trening og Nimi),
region Nord-Norge.

Regionsjef
Stamina Helse ,
region Midt- og Nord-Norge.

Regionsjef
region Nord-Norge, Hjelp 24

Daglig leder
Friskhuset bedriftshelse,
region Nord-Norge

Daglig leder/rådgiver
HMS-Partner

HMS-leder/verneleder
Rana kommune

Personalkonsulent
Rana kommune

Leder og megler
Konfliktrådet for Rana og Hemnes

Yrkesrådgiver/konsulent
Arbeidskontoret for
Rana og Hemnes(NAV)

Organisasjonskonsulent
Norsk Jern Management

Tjenesteområder
Attraktiv arbeidsplass

Din Personalpartner bistår gjerne i et utviklingsarbeid der målet er at deres virksomhet skal være en god arbeidsplass som tiltrekker seg, videreutvikler og beholder gode medarbeidere.

Rekruttering

Din Personalpartner bistår din virksomhet i å rekruttere for fremtiden,
både som utfører og kvalitetssikrer av denne prosessen.

Din Personalpartner har også samarbeid med et større rekrutteringsmiljø
som bistår i å skaffe riktig kandidat for deres virksomhet.

Oppsigelser

Oppsigelser er en naturlig del av arbeidslivet, både i enkeltsaker og som en del av nedbemanning som følge av endringer i markedet.
Din Personalpartner bistår med at slike prosesser er i tråd med lovverk, og i tråd med virksomhetens videre behov for kompetanse.

Krisehåndtering

Din Personalpartner bistår din virksomhet i å utarbeide gode prosedyrer i forkant av at krise inntreffer.

Øvrig assistanse innen tre hovedområder:

  • Hjelp til ansatte som har vært utsatt for en kritisk hendelse, som har rammet dem direkte eller som har rammet deres nærmeste kolleger eller familie.
  • Støtte til leder med behov for råd og hjelp i en vanskelig situasjon; det kan være dødsfall på arbeidsplassen, ran, vold o.l.
  • Defusing: Oppfølging på individnivå eller gruppenivå i ettertid.
Risikovurderinger

Arbeidsmiljøloven krever at alle bedrifter skal kartlegge risikoen på arbeidsplassen.

Din Personalpartner sørger for at relevant risikovurdering blir foretatt, samt identifiserer sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende tiltak ilag med nøkkelpersoner i deres virksomhet. Med bakgrunn i dette utarbeides handlingsplan som beskriver de tiltak som skal iverksettes.

Bistand ved tilsyn

Din Personalpartner deltar gjerne ilag med virksomheten under tilsynet i forbindelse med HMS-lovgivningen (F.eks Arbeidstilsynet), og sikrer at all nødvendig dokumentasjon er på plass i forkant av dette.

Sykefravær

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen. Din Personalpartner har lang erfaring fra dette feltet, og vil bistå med dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering i arbeidslivet krever både kunnskap om lovverk, og ferdigheter i styring av slike prosesser. Din Personalpartner har bred erfaring fra konflikthåndtering.

Reglement/prosedyrer/beredskap

Din Personalpartner bistår gjerne i å utvikle virksomhetens egne reglement, prosedyrer eller beredskapsplaner innenfor arbeidsmiljø og HMS.

«Mentor»

Din Personalpartner har lang erfaring i hvordan arbeidslivet fungerer, og hvilke utfordringer man kan møte på. Det kan være arbeidsoppgaver som skal løses, prioriteringer, motivasjon, balanse mellom arbeidsliv og privatliv, arbeidsmiljøet generelt, forholdet mellom sjef og ansatte,kollegaer i mellom, osv.

Din Personalpartner tilbyr bistand gjennom konfidensielle samtaler, med hensikt å gi  «oversikt og ny retning».

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS- arbeid er et lovkrav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje. Loven stiller krav til både hvordan HMS arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte. Din Personalpartner veileder deg gjennom lovverket, og begrenser dette til det som omfatter deres bransje og din bedrift konkret. Dermed kan dere sette søkelyset på målrettede tiltak, som har effekt.

Strategisk HMS-ledelse

Din Personalpartner bistår din bedrift i å løfte HMS til et strategisk arbeidsverktøy, og gjør dermed ansatte i virksomheten i stand til å forstå og håndtere forhold knyttet til HMS på en bedre måte.

Omstilling

Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endringene skjedd hyppigere enn i dag. For de ansatte kan det medføre både nye muligheter, skuffelser og bekymring. Din Personalpartner bidrar til en god omstillingsprosess, som samtidig ivaretar krav i lovverk.

Stress- og stressmestring

Din Personalpartner er sertifisert stressmestringsinstruktør gjennom Pepp Norge AS. Vi kan gi veiledning i teknikker for stressmestring, samt kjører kurs innenfor dette. Kurset bevisstgjør deltakerne rundt hovedtema; når blir stress negativt og hva vi kan gjøre når det oppstår?

Ta gjerne kontakt

Kontaktinfo

Besøksadresse:
Campus Helgeland,
Torggata 1B, 4. etasje
8622 Mo i Rana
Telefon
+47 417 58 330
Mail:
post@
dinpersonalpartner.no