Vi tilbyr din virksomhet egen Personal- og HMS-avdeling, på timesbasis. Dermed har dere tilgang på HR- og HMS-kompetanse, i det omfanget som er riktig for dere.

Attraktiv arbeidsplass
Din Personalpartner bistår gjerne i et utviklingsarbeid der målet er at deres virksomhet skal være en god arbeidsplass som tiltrekker seg, videreutvikler og beholder gode medarbeidere.

Rekruttering
Din Personalpartner bistår din virksomhet i å rekruttere for fremtiden, både som utfører og kvalitetssikrer av denne prosessen. Din Personalpartner har også samarbeid med et større rekrutteringsmiljø som bistår i å skaffe riktig kandidat for deres virksomhet.

Oppsigelser
Oppsigelser er en naturlig del av arbeidslivet, både i enkeltsaker og som en del av nedbemanning som følge av endringer i markedet. Din Personalpartner bistår med at slike prosesser er i tråd med lovverk, og i tråd med virksomhetens videre behov for kompetanse.

Krisehåndtering
Din Personalpartner bistår din virksomhet i å utarbeide gode prosedyrer i forkant av at krise inntreffer. Øvrig assistanse innen tre hovedområder:

• Hjelp til ansatte som har vært utsatt for en kritisk hendelse, som har rammet dem direkte eller som har rammet deres nærmeste kolleger eller familie.
• Støtte til leder med behov for råd og hjelp i en vanskelig situasjon; det kan være dødsfall på arbeidsplassen, ran, vold o.l.
• Defusing: Oppfølging på individnivå eller gruppenivå i ettertid.

Risikovurderinger
Arbeidsmiljøloven krever at alle bedrifter skal kartlegge risikoen på arbeidsplassen.

Din Personalpartner sørger for at relevant risikovurdering blir foretatt, samt identifiserer sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende tiltak ilag med nøkkelpersoner i deres virksomhet. Med bakgrunn i dette utarbeides handlingsplan som beskriver de tiltak som skal iverksettes.

Bistand ved tilsyn
Din Personalpartner deltar gjerne ilag med virksomheten under tilsynet i forbindelse med HMS-lovgivningen (F.eks Arbeidstilsynet), og sikrer at all nødvendig dokumentasjon er på plass i forkant av dette.

Sykefravær
Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen. Din Personalpartner har lang erfaring fra dette feltet, og vil bistå med dialogmøter, oppfølgingsplan og tilrettelegging.

Konflikthåndtering
Konflikthåndtering i arbeidslivet krever både kunnskap om lovverk, og ferdigheter i styring av slike prosesser. Din Personalpartner har bred erfaring fra konflikthåndtering.

Reglement/prosedyrer/beredskap
Din Personalpartner bistår gjerne i å utvikle virksomhetens egne reglement, prosedyrer eller beredskapsplaner innenfor arbeidsmiljø og HMS.

«Mentor»
Din Personalpartner har lang erfaring i hvordan arbeidslivet fungerer, og hvilke utfordringer man kan møte på. Det kan være arbeidsoppgaver som skal løses, prioriteringer, motivasjon, balanse mellom arbeidsliv og privatliv, arbeidsmiljøet generelt, forholdet mellom sjef og ansatte,kollegaer i mellom, osv.

Din Personalpartner tilbyr bistand gjennom konfidensielle samtaler, med hensikt å gi  «oversikt og ny retning».

Systematisk HMS-arbeid
Systematisk HMS- arbeid er et lovkrav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje. Loven stiller krav til både hvordan HMS arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte. Din Personalpartner veileder deg gjennom lovverket, og begrenser dette til det som omfatter deres bransje og din bedrift konkret. Dermed kan dere sette søkelyset på målrettede tiltak, som har effekt.

Strategisk HMS-ledelse
Din Personalpartner bistår din bedrift i å løfte HMS til et strategisk arbeidsverktøy, og gjør dermed ansatte i virksomheten i stand til å forstå og håndtere forhold knyttet til HMS på en bedre måte.

Omstilling
Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endringene skjedd hyppigere enn i dag. For de ansatte kan det medføre både nye muligheter, skuffelser og bekymring. Din Personalpartner bidrar til en god omstillingsprosess, som samtidig ivaretar krav i lovverk.

Stress- og stressmestring
Din Personalpartner er sertifisert stressmestringsinstruktør gjennom Pepp Norge AS. Vi kan gi veiledning i teknikker for stressmestring, samt kjører kurs innenfor dette. Kurset bevisstgjør deltakerne rundt hovedtema; når blir stress negativt og hva vi kan gjøre når det oppstår?

Besøksadresse:
Campus Helgeland,
Torggata 1B, 4. etasje
8622 Mo i Rana

Telefon +47 417 58 330

Mail:post@
dinpersonalpartner.no