Gå til hovedinnhold Gå til søk

Våre tjenester

Din personalpartner

HR

Våre rådgivere hjelper deg å knytte HR-strategi, medarbeiderskap, digitalisering og arbeidsprosesser sammen til et konkurransefortrinn i kampen om de aller beste menneskene. Slik kan du være sikker på at arbeidet gjennomføres etter beste HR-praksis.

Situasjoner eller prosjekter som krever ekstra kompetanse oppstår rett som det er. Våre erfarne HR-rådgivere gir deg støtten du trenger for å ta gode beslutninger og gjennomføre gode prosesser. Vi tilbyr både juridisk og prosessrelatert kompetanse.

Vi tilpasser våre rådgivningstjenester etter dine spesielle behov, og vi kan tilby deg års- måneds-, eller timebasert støtte. Eksempler på slike tjenester er:

 • HR- analyse
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Lov- og avtaleverk
 • Omstilling, budsjett-tilpasning, nedbemanning
 • Oppsigelser
 • HR-digitalisering

HMS

Godt HMS-arbeid er lønnsomt!

Systematisk HMS–arbeid forebygger skader og miljø forstyrrelser og sikrer dine ansatte et godt arbeidsmiljø.

Alle virksomheter må dokumentere sitt HMS-arbeid. Det innbefatter systematiske tiltak som sikrer at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Vi kan hjelpe din virksomhet med:

 • Etablere planer for helse, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Utarbeide nødvendig HMS–dokumentasjon.
 • HMS-inspeksjoner og vernerunder
 • HMS–koordinering i store prosjekter
 • Risikovurderinger
 • HMS -oppfølging av leverandører, arbeidsforhold, avtaler og kontrakter
 • Hendelses og ulykkesrapportering
 • Oppfølging av HMS-analyser

Kvalitet

Vi bistår din virksomhet med å dokumentere etterlevelse av krav eller kvalitets- standarder gjennom relevante revisjoner. Kvalitetsrevisjon er en gjennomgang eller gransking med fokus på kvalitet.

Når vi reviderer, kartlegges graden av samsvar mellom en virksomhets rutiner og praksis og definerte krav. Revisjonsprosessen og resultatene danner også grunnlag for forbedring i og videreutvikling av virksomheten.

Din Personalpartner kan hjelpe deg med:

 • Parts revisjon (internrevisjon)
 • Parts revisjon, typisk at vi gjennomfører en revisjon hos en leverandør eller underleverandør.
 • Bistand ved ekstern revisjon
 • Revisjon av bemanningsbedrifter; «Revidert arbeidsgiver»(RA)

Omstilling

Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet, og aldri før har endringene skjedd hyppigere enn i dag. Forandringshastigheten akselererer. Vi må omstille oss, men til hvilken fremtid? Vi tilbyr både juridisk og prosessrelatert kompetanse knyttet til omstillingsprosess i din virksomhet. Med gode forberedelser, tydelig ledelse, etterlevelse av arbeidslivets regler gjør vi prosessen så smidig som mulig for alle parter.

Endringsvilje og endringskompetanse er likevel et suksesskriterie;

 • for den ansatte
 • for en bedrift
 • for et samfunn.

Endring, omstilling eller nedbemanning kan være krevende, men er vanligvis helt nødvendig. Mange opplever uro og usikkerhet, som igjen påvirker både motivasjon, lønnsomhet, produktivitet og kundetilfredshet.

Måten omstilling og nedbemanning gjennomføres på er like viktig som den rent juridiske delen av prosessen. Vi jobber tett med ledelse, HR, tillitsvalgte og skreddersyr en prosess som ivaretar arbeidsrettslige forhold, god dialog og god håndtering av ansatte.

Vi har spesialisert oss på å gjennomføre omstillings- og endringsprosesser, slik at du kan være sikker på at endringer gjennomføres etter beste HR-praksis. Vi tilbyr både juridisk og prosessrelatert kompetanse. Med gode forberedelser, tydelig ledelse, etterlevelse av arbeidslivets regler gjør vi prosessen så smidig som mulig for alle parter.

HMS kurs

Management for hire

Et akutt behov for en lederressurs kan oppstå av ulike grunner; Sykdom, permisjoner, omstilling, strategiske endringer. Forandringer skjer hele tiden.

Midlertidig ledelse eller «management for hire», er tilgang på lederkompetanse i en avtalt og begrenset periode. Enkelte ganger innebærer dette rekruttering av ny leder, andre ganger kommer vedkommende tilbake, eller behovet er midlertidig. Uansett tar det tar tid å erstatte en leder og finne rett person med riktig kompetanse.

Din Personalpartner tilbyr ledelse, prosjektledelse eller administrativ avlastning i en overgangsperiode.

Skal din bedrift rekruttere nye medarbeidere?

Våre rådgivere søker aktivt etter kandidater som passer nettopp dine behov. Vi arbeider strukturert, og kartlegger markedet systematisk.

Vårt fokus er kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen slik at den både oppleves profesjonell for kandidatene, og du som kunde ivaretar ditt merkenavn og omdømme. Diskret tilnærming og konfidensiell prosess er en trygghet for deg og potensielle kandidater.

«Din Personalpartner bistår bedrifter med å finne rett person til rett plass»